STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO

Szukaj

Idź do treści

Statut

Władze

S T A T U T

Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego


Rozdział I Postanowienia Ogólne.

Rozdział II Cele i zasady działania.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział IV Prawa i obowiązki członków.

Rozdział V Władze Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

Rozdział VI Składki członkowskie.

Rozdział VII Majątek i gospodarka Stowarzyszenia.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe.Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających w interesie i na rzecz promocji i wszelkich działań o charakterze edukacyjnym i społecznym służących społeczności powiatu ostrowskiego.
2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
4. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Przygodzice.
5. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.
6. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
8. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
9. Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu może powoływać sekcje tematyczne.

§ 3.
1. Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Status ten uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie jest działalnością odpłatną i nieodpłatną. Działalność ta wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.


Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 4.
Celami Stowarzyszenia są:
1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. promocja i organizacja wolontariatu,
3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów o wysokim stopniu bezrobocia,
5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
6.działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.,
9. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

§ 5.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia zakresu edukacji i aktywizacji zawodowej,
3. działalność szkoleniową mającą na celu poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych młodzieży,
4. organizację szkoleń dla wolontariuszy,
5. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
6. działalność wydawniczą,
7. organizowanie konferencji, wykładów, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
8. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
9. wymianę i edukację kulturalną,
10. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
11. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
12. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
13. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej.
14.organizowanie imprez targowo-wystawienniczych promujących przedsiębiorczość i wspomagających rozwój gospodarczy regionu.

§ 6.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
A/ członków zwyczajnych,
B/ członków wspierających,
C/ członków honorowych.

§ 8.
1.Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach
Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.
2.Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

§ 9.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna która zadeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.
3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10.
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 11.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
A/ wystąpienia członka,
B/ wykluczenia członka,
C/ śmierci członka,
D/ likwidacji osoby prawnej.

§ 12.
Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia w formie pisemnej.

§ 13.
1. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej i uporczywej działalności niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku działań na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.
2. Wykluczenie członka następuje także w przypadku zalegania w opłacaniu składek przez okres dwóch pełnych okresów składkowych oraz w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

§ 14.
1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.


Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków.

§ 15.
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
A/ czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
B/ uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
C/ korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
D/ do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie,
E/ korzystania z urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 16.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
A/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
B/ uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów i zadań,
C/ regularnie opłacać składki członkowskie,
D/ pracą i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.


Rozdział V

Władze Stowarzyszenia.

§ 17.
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne.

§ 19.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 kwietnia.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie w czasie nie krótszym niż 14 dni przed terminem zebrania.
4. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

A/ z własnej inicjatywy,
B/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
C/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
7. W przypadku określonym w pkt 5.C, Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§ 20.
1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
2. Otwierający Zebranie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch członków.
3. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 21.
1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu, co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian Statutu kwalifikowaną większością głosów - 2/3 liczby członków uczestniczących w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składów organów.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków o podobnym profilu działania.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
11. Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.

§ 23.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz trzech członków.
2. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu, na którym zostali wybrani na członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
5. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
B/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
C/ ustania członkostwa Stowarzyszenia.
D/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

§ 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
5. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdania z działalności za minioną kadencję.
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.
7. Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa.
8. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 25.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu a także pozostali członkowie Zarządu samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i Skarbnik lub Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Komisja Rewizyjna.

§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z 3 członków wybranych w czasie Walnego Zebrania.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany spośród członków Komisji w głosowaniu jawnym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 27.
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
2. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
B/ zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,
C/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
D/ skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne

§ 28.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:
A/ badanie okresowych sprawozdań finansowych,
B/ kontrola sposobu załatwiania wniosków składanych przez członków,
2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności
Zarządu.
3. Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
4. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.
5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.


Rozdział VI

Składki członkowskie.

§ 30.
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Sposób wniesienia składki członkowskiej, decyzje o zwolnieniu z konieczności wnoszenia składki podejmuje Zarząd.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Majątek i gospodarka Stowarzyszenia.

§ 31.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 32.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 33.
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 34.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.
2. Stowarzyszenie może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:
2.1 Wydawanie książek
2.2 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
2.3 Pozostała działalność wydawnicza
2.4 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
2.5 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2.6 Działalność wspomagająca edukację
2.7 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2.8 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
2.9 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:
3.1 zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega Zarządowi,
3.2 Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
3.3 zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez Zarząd,
3.4 kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 35.
1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów - 2/3 liczby członków uczestniczących w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie postanowi inaczej.
3. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.
O Nas | Targi Rolno - Ogrodnicze PRZYGODZICE | Aktualności | Galeria | Władze | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego